Serinek

Josef Serinek
CZ

Josef Serinek (1900–1974) se narodil v Bolevci u Plzně. Již během první světové války jako čtrnáctiletý zběhl k zelenému kádru – skupině dezertérů, kteří odmítli bojovat v rakousko-uherské armádě a skrývali se v šumavských lesích.

Po válce byl amnestován a dostal se do Státního ústavu pro opuštěnou mládež v Košicích. Vyučil se zahradníkem a následně pracoval v zemědělství u českých i německých statkářů.

Za protektorátu sloužil jako kočí u německého správce statku Rohy na Plzeňsku. Dne 3. srpna 1942 byl i s rodinou zatčen protektorátní policií a deportován do sběrného tábora Lety u Písku. Podařilo se mu odtud uprchnout, ale jeho rodina v táboře zůstala. Teprve po válce se dozvěděl, že rodina následně zahynula v „cikánském táboře“ v Osvětimi-Březince.

Jako jediný ze skupiny uprchlých vězňů se zachránil a přežil. Rok se skrýval v lesích. Na Českomoravské vrchovině se stal členem odbojové organizace Rada tří. Jeho jednotka byla složena z českých evangelíků a sovětských vojáků. Společně vytvořili třicetičlenný partyzánský oddíl zvaný Čapajev.
________________________________

 

O Josef Serinek
ROM

O Josef Serinek (1900 – 1974) uľiľa andro gav Bolovec paš e Plzňa. Imar andro peršo mariben pes dochudľa mek ča sar deštheštar beršengero čhavoro kijo Žeľeno kadros – oda has e skupina kaj has o dezertera, so pen nakamenas te marel vaš e rakúsko -uhersko armada the garuvelas pes andro veša pre Šumava.

Pal o mariben les dine e amnestija the thode les andro košicko Štátno ústavos vaš o čhavore bijal e famiľija. Sikhľiľa avri sar zahradňikos u kerelas buťi pro roľi paš o čechike the ňemecke gazda.

Sar has kerdo o protektoratos phirelas Auschwitzcate -Birkebau.

Ča jov korkoro le manušendar so odari denašle predžiďiľa. Jekh berš pes garuvelas andro veša. Pre Česko-moravsko vrchovina geľa maškar odbojovo jednotka Rada Tří. Andre jednotka has čechika evanjelika the sovjetska slugadža. Jon kerde tranda manušengero partizansko odďjelos savo vičinenas Čapajev.
________________________________

 

Josef Serinek
ENG

Josef Serinek (1900 – 1974) was born in Bolevec in the Plzeň region. During the First World War, when only 14, he had managed to join the Green Cadre – a group of deserters who refused to fight for the Austro-Hungarian army and hid in the Šumava forest.

After the war he was amnestied, and grew up in the State Institute for Abandoned Youth in Košice. He trained as a gardener and later worked in agriculture on both Czech and German farms.

During the protectorate he worked as a coachman on a farm belonging to a German farmer in Rohy near Plzeň. On 3 August 1942 he and his family were arrested by protectorate police and deported to the concentration camp at Lety near Písek. He managed to escape, but his family remained in the camp. After the war he learned that his family had died in the Gypsy Camp at Auschwitz – Birkenau.

He was the only one of the group of escapees to survive. For a year he hid in the forests. In the Bohemian-Moravian Uplands he became a member of the resistance unit Council of Three. The unit consisted of members of the Czech Brethren church and a group of Soviet soldiers. Together they formed a 30-member partisan division called Čapajev.
________________________________